tisdag 13 september 2016

Remissvar på Regionalt trafikförsörjningsprogram och Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050

För att stödja utvecklingen av Nordöstra Stockholm och bidra till utvecklingen av den regionala stadskärnan i Täby har Stockholm Nordost lämnat två remissvar till Stockholms läns landsting. De kommande åren tar vi höjd för 100 000 fler invånare och minst 50 000 fler arbetstillfällen i regionen.


Regional utvecklingsplan

Stockholm Nordost anser att den fortsatta visionen att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion är bra. Förslag till vision, övergripande mål, delmål och prioriterade åtgärder ligger i linje med föregående regionplan och har därmed i huvudsak fortsatt stöd från nordostkommunerna. Det är emellertid en del som saknas och annat som ligger på fel nivå.

Kommunerna menar också att ambitionen att planen ska bli mer genomförandeinriktad än tidigare regionala utvecklingsplaner för Stockholms län är bra. Planen behöver emellertid utvecklas, förtydligas och konkretiseras inom ett antal områden. Det gäller i första hand den rumsliga strukturen med den flerkärniga bebyggelsestrukturen och utvecklingen av trafiksystemet, främst den spår-burna kollektivtrafiken.

I samband med aktualitetsprövningen för drygt två år sedan, uttryckte många av regionens kommuner att RUFS 2010 i huvudsak var aktuell dvs. att Stockholmsregionen behöver en ny fysisk struktur - inte bara i utvecklingsplaner utan också i verkligheten. Nordostkommunerna står fast vid att RUFS 2050 ska bygga vidare på den rumsliga struktur, med en flerkärnig region, som regionen enades om i RUFS 2010. Strukturen i samrådsalternativ A, som bygger vidare på inriktningen i RUFS 2010, behöver utvecklas med ett ”primärt regionalt transportsamband ” mellan de regionala stadskärnorna Täby centrum - Arninge och Arlanda-Märsta, dvs. en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.
Det är viktigt att planen accepteras som regionens samlande vilja och att planen kan få funktionen av ett långsiktigt kontrakt både mellan regionens olika aktörer och med staten.

I detta remissvar från Stockholm Nordost lyfts flera frågor som bygger på Stockholm Nordosts gemensamma vision - En vision för tillväxt - antagen av de sex kommunernas fullmäktigen 2012. Visionen visar på en tillväxt med 100 000 fler invånare, 50 000 fler arbetstillfällen och utveckling av Täby centrum - Arninge till regional stadskärna. Förutsättningen för genomförandet är emellertid att nödvändiga utbyggnader av trafiksystemet genomförs, främst en spårkoppling från nordostsektorn in till centrala Stockholm och en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.


Regionalt trafikförsörjningsprogram

Stockholm Nordost är positiva till att trafikförsörjningsprogrammet revideras med ett större fokus på hållbar utveckling, resurseffektivitet, fokus på att få fler resenärer samt en utveckling av ”hela resan”. En sammanhållen kollektivtrafik för hela regionen är av stor betydelse.

Nordostkommunerna framhåller särskilt vikten av kontinuitet och förutsägbarhet inom kollektivtrafiken. Förändringar av trafikering ska planeras i god tid och i nära samverkan med kommunerna och informationsinsatserna till allmänheten behöver förbättras. Det nya trafikförsörjningsprogrammet saknar avsnitten som fanns med i tidigare program såsom strategier för att nå målen, genomförande och ekonomiska konsekvenser. Detta behöver tillföras förslaget.

Målmodellen är tydlig men behöver kompletteras men några delmål och indikatorer som fanns med i föregående program. Exempelvis saknas indikatorer som visar ”trängsel och komfort” i kollektivtrafiken. I resultatet från enkätundersökningen framkommer att ”sittplats och trängsel” är en viktig faktor för att resenärer ska välja kollektivtrafik. Detta bör finnas som ett delmål i trafikförsörjningsprogrammet.

Landsbygdstrafik på land och vatten bör ha en acceptabel turtäthet med smidiga kopplingar till stomtrafik och kommunernas huvudorter. Regionala och lokala bytespunkter är av stor betydelse för kollektivtrafikens konkurrenskraft och behöver därför byggas ut.