Gemensam vision

Kommunerna i Stockholm Nordost har en gemensam vision.
Visionen visar hur kommunerna i Stockholm Nordost – gemensamt och var och en för sig – kan dra nytta av och skapa förutsättningar för utvecklingen i alla de sex kommunerna och i regionen som helhet. 

Visionen, som är antagen i respektive kommuns fullmäktige under våren 2012, är en politiskt blocköverskridande överenskommelse som riktar sig till nuvarande och framtida invånare och näringsliv samt till regionala och nationella myndigheter.

Visionen handlar om att
 • bygga vidare på och utveckla goda och varierade miljöer och att dra nytta av lägen nära kollektivtrafik
 • knyta samman de sex kommunerna med varandra och med resten av regionen - och vidare - med ett effektivt transportsystem med tillräcklig kapacitet och där fler kan välja att resa hållbart
 • erbjuda företag goda möjlighet att etablera sig och utvecklas liksom fler arbetstillfällen
 • Täby regionala stadskärna ges förutsättningar att utvecklas till en attraktiv plats och knutpunkt som stimulerar ekonomisk tillväxt - till nytta för alla kommuner i Stockholm Nordost och regionen som helhet.
Ladda ned Visionen för Stockholm Nordost 2040

Här kan företagen utvecklas och växa

Mål för utvecklingen är att Stockholm Nordost ska vara ett självklart val för företag som vill etablera sig och utvecklas i Stockholmsregionen. Kommunerna i Stockholm Nordost verkar gemensamt för att:
 • 50 000 nya arbetstillfällen skapas i ett differentierat och expansivt näringsliv.
 • nordostkommunerna utgör en gemensam arbetsmarknad inom Stockholmsregionen.
 • tillsammans erbjuda bra etableringsmöjligheter för de flesta företag.

Bra kommunikationer binder oss samman

Mål för utvecklingen i Stockholm Nordost är att knyta samman nordostsektorns växande arbets- och bostadsmarknader med övriga stockholmsregionen, med de nordiska huvudstäderna och med övriga världen genom kraftigt förbättrad transportinfrastruktur. Genom ett regionalt kapacitetsstarkt spårsystem ökar förutsättningarna för en hållbar utveckling av resandet. Kommunerna i Stockholm Nordost verkar gemensamt för:
 • ökad tillgänglighet i Nordostsektorns transportsystem.
 • ökad kapacitet i Nordostsektorns transportsystem.
 • en ökad kollektivtrafikandel och minskad belastning på vägtrafiknätet för att begränsa klimatpåverkande utsläpp och reducera buller och partiklar i belastade stråk, främst E18 genom Danderyd och Täby.

I Stockholm Nordost finns inbjudande boendemiljöer

I nordost förenas det goda livet med hög och hållbar tillväxt. Nordostsektorns varierade stadsmiljöer har unika kvaliteter med en kombination både med ökad regional och internationell tillgänglighet och med kust- och skärgårdsmiljöer. Kommunerna i Stockholm Nordost verkar gemensamt för:
 • att vidareutveckla goda och varierade miljöer tillgängliga med kollektivtrafik i hela Nordostsektorn.

Täby centrum - Arninge blir en regional stadskärna

Den regionala stadskärnan i Täby centrum-Arninge erbjuder ett utbud av god kollektivtrafik, bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och möjligheter till näringslivsetableringar. Den regionala stadskärnan stimulerar en ekonomisk tillväxt som gynnar alla kommuner i Stockholm Nordost och regionen som helhet.

Kontakta oss

Kansli

Katarina Fehler
Utvecklingsledare
M +46 76 643 98 37
T +46 8 555 598 37
katarina.fehler@taby.se
Biblioteksgången 13, 183 80 Täby

Ordförande

Michaela Fletcher
Kommunalråd (M)
08-540 810 69
michaela.fletcher@osteraker.se