fredag 6 oktober 2017

Avtackning för Kjell Jansson (M), tidigare kommunstyrelsens orförande i Norrtälje
Kjell Jansson (M), mångårig deltagare i Stockholm Nordost och tidigare kommunstyrelsens ordförande från Norrtälje kommun tackades av under sammanträdet den 29 september.

Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Danderyds kommun och nuvarande ordförande för Stockholm Nordost tackade Kjell för ett gott samarbete.

torsdag 30 mars 2017

Roslagsbanan förlängs till city via Odenplan

Kollektivtrafiken förbättras när det byggs fler bostäder. Idag har överenskommelse gjorts mellan de olika parterna i Sverigeförhandlingen, Storstadsförhandling Stockholm.

- Idag är en glädjens dag när staten, Stockholms läns landsting och berörda kommuner är överens om att Roslagsbanan kommer dras till city via Odenplan, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande Täby.

Vi har jobbat hårt för att detta skulle bli verklighet. För alla blivande Täbybor kommer drygt 16 000 bostäder att byggas i samband med att kollektivtrafiken dras till city.

- Täby kommer genom beslutet att bli en ännu mer central plats i regionen vilket kommer att vara till fördel för både näringsliv, nu boende och kommande invånare i Täby, avslutar Leif Gripestam.

Frågor och svar om Sverigeförhandlingen

Vad innebär Sverigeförhandlingen?
För Täby betyder det att Roslagsbanan dras till city via Odenplan.

Vilka projekt handlar det om?
Tunnelbanestation i Hagalund Tunnelbana Älvsjö – Fridhemsplan Spårväg Syd Roslagsbanan till city via Odenplan

När är det färdigbyggt?
Tidplanerna är preliminära. Det är tre mycket stora projekt som ska genomföras och vi vet att redan nu är arbetet med den tidigare stockholmsöverenskommelsen i full gång vilket påverkar våra tidplaner.

När ska kommunen betala och var kommer pengarna från?
Det finns en preliminär tidsplan kopplat till utbyggnadsåren, men exakt är för tidigt att säga. Finansieringen kommer att tydliggöras i det beslut som går upp till kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige, tidplan i maj respektive juni.

Hur många bostäder ska byggas?
Täby kommun 16 200 bostäder. Vallentuna kommun 5 650 bostäder Österåker kommun 7 020 bostäderonsdag 1 februari 2017

Ny ordförande för Stockholm Nordost

Tillträdande ordföranden för år 2017 är Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Danderyd som har tagit över klubban från Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby.

torsdag 1 december 2016

Kraftsamling kring Arlandaregionen och Stockholm Nordost

Fredagen den 25 november samlades ett antal politiska företrädare, näringslivet och opinionsbildare på Arlanda. Stockholm Nordost bjöd, tillsammans med nio andra kommuner Swedavia och kommunerna kring Arlanda, in till seminarium på temat "Arlandaregionen – Navet i Skandinavien".

Syftet var att förmå alla berörda parter i samhället att kraftsamla kring regionens utveckling. Globaliseringen gör att människor och företag verkar över allt större geografiska områden. Därmed ökar behovet av resor och Stockholm Arlanda Airport växer i hög takt. Flygplatserna är idag vad hamnarna var förr - platser som attraherar människor och verksamheter. Därför är det inte bara själva flygplatsen som växer, utan även en hel flygplatsstad - Airport City Stockholm - och närregionen.
För Stockholm Nordost skapar detta goda förutsättningar att växa med ökat välstånd. Vår närhet till Arlanda gör att vi har hela världen inom räckhåll, vi får kraft att bygga bostäder och områden där näringslivet kan frodas. Vår utmaning är att växa smart så att vi attraherar talanger, kompetens och inversteringar.- Investeringar i spår, vägar och annan infrastruktur är en förutsättning för att vi ska kunna växa hållbart och att vi ska dra maximal nytta av vårt geografiska läge, säger kommunalrådet Parisa Liljestrand.

- Särskilt viktigt är det att vi får stat, landsting och andra kommuner att medverka till Roslagsbanas förlängning - till Stockholm central och till Arlanda säger Leif Gripestam, ordföranden för Stockholm Nordost 2016 och kommunstyrelsens ordförande i Täby.

På fredagens konferens talade flera företrädare om att regeringen bör tillsätta en Arlandaförhandling i syfte att ta ett helhetsgrepp om hur vi kan utveckla flygplatsen och närregionen. Om regionen får rätt förutsättningar leder det till 186 000 nya bostäder och 147 000 arbetstillfällen.

lördag 12 november 2016

Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029

Stockholm Nordost har skickat ett remissvar till länstyrelsen i arbetet med ny länsplan för transportinfrastrukturen.

En hållbar tillväxt av bostäder, befolkning, stadsstruktur, regional stadskärna och näringsliv förutsätter effektiva transporter. Kommunerna inom Stockholm Nordost har som målsättning att nordostsektorns växande arbets- och bostadsmarknader ska knytas samman med övriga Stockholmsregionen genom en kraftigt förbättrad transportinfrastruktur, där ett regionalt kapacitetsstarkt spårsystem ökar förutsättningarna för en hållbar utveckling av resandet.

Kommunerna i Stockholm Nordost verkar därför gemensamt för:
  • ökad tillgänglighet i Nordostsektorns transportsystem
  • ökad kapacitet i Nordostsektorns transportsystem
  • en ökad kollektivtrafikandel och minskad belastning på vägtrafiknätet för att begränsa klimatpåverkande utsläpp och reducera buller och partiklar i belastade stråk, främst E18 genom Danderyd och Täby.
Kommunerna inom Stockholm Nordost vill särskillt understryka nödvändigheten av att staten tar ett ökat sammanvägt ansvar för kapacitetsförstärkning och utbyggnad av transportsysteme, främst en utbyggnad av den spårburna kollektivtrafiken inom Stockholms län. Läs hela yttrandet

tisdag 13 september 2016

Remissvar på Regionalt trafikförsörjningsprogram och Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050

För att stödja utvecklingen av Nordöstra Stockholm och bidra till utvecklingen av den regionala stadskärnan i Täby har Stockholm Nordost lämnat två remissvar till Stockholms läns landsting. De kommande åren tar vi höjd för 100 000 fler invånare och minst 50 000 fler arbetstillfällen i regionen.


Regional utvecklingsplan

Stockholm Nordost anser att den fortsatta visionen att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion är bra. Förslag till vision, övergripande mål, delmål och prioriterade åtgärder ligger i linje med föregående regionplan och har därmed i huvudsak fortsatt stöd från nordostkommunerna. Det är emellertid en del som saknas och annat som ligger på fel nivå.

Kommunerna menar också att ambitionen att planen ska bli mer genomförandeinriktad än tidigare regionala utvecklingsplaner för Stockholms län är bra. Planen behöver emellertid utvecklas, förtydligas och konkretiseras inom ett antal områden. Det gäller i första hand den rumsliga strukturen med den flerkärniga bebyggelsestrukturen och utvecklingen av trafiksystemet, främst den spår-burna kollektivtrafiken.

I samband med aktualitetsprövningen för drygt två år sedan, uttryckte många av regionens kommuner att RUFS 2010 i huvudsak var aktuell dvs. att Stockholmsregionen behöver en ny fysisk struktur - inte bara i utvecklingsplaner utan också i verkligheten. Nordostkommunerna står fast vid att RUFS 2050 ska bygga vidare på den rumsliga struktur, med en flerkärnig region, som regionen enades om i RUFS 2010. Strukturen i samrådsalternativ A, som bygger vidare på inriktningen i RUFS 2010, behöver utvecklas med ett ”primärt regionalt transportsamband ” mellan de regionala stadskärnorna Täby centrum - Arninge och Arlanda-Märsta, dvs. en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.
Det är viktigt att planen accepteras som regionens samlande vilja och att planen kan få funktionen av ett långsiktigt kontrakt både mellan regionens olika aktörer och med staten.

I detta remissvar från Stockholm Nordost lyfts flera frågor som bygger på Stockholm Nordosts gemensamma vision - En vision för tillväxt - antagen av de sex kommunernas fullmäktigen 2012. Visionen visar på en tillväxt med 100 000 fler invånare, 50 000 fler arbetstillfällen och utveckling av Täby centrum - Arninge till regional stadskärna. Förutsättningen för genomförandet är emellertid att nödvändiga utbyggnader av trafiksystemet genomförs, främst en spårkoppling från nordostsektorn in till centrala Stockholm och en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda.


Regionalt trafikförsörjningsprogram

Stockholm Nordost är positiva till att trafikförsörjningsprogrammet revideras med ett större fokus på hållbar utveckling, resurseffektivitet, fokus på att få fler resenärer samt en utveckling av ”hela resan”. En sammanhållen kollektivtrafik för hela regionen är av stor betydelse.

Nordostkommunerna framhåller särskilt vikten av kontinuitet och förutsägbarhet inom kollektivtrafiken. Förändringar av trafikering ska planeras i god tid och i nära samverkan med kommunerna och informationsinsatserna till allmänheten behöver förbättras. Det nya trafikförsörjningsprogrammet saknar avsnitten som fanns med i tidigare program såsom strategier för att nå målen, genomförande och ekonomiska konsekvenser. Detta behöver tillföras förslaget.

Målmodellen är tydlig men behöver kompletteras men några delmål och indikatorer som fanns med i föregående program. Exempelvis saknas indikatorer som visar ”trängsel och komfort” i kollektivtrafiken. I resultatet från enkätundersökningen framkommer att ”sittplats och trängsel” är en viktig faktor för att resenärer ska välja kollektivtrafik. Detta bör finnas som ett delmål i trafikförsörjningsprogrammet.

Landsbygdstrafik på land och vatten bör ha en acceptabel turtäthet med smidiga kopplingar till stomtrafik och kommunernas huvudorter. Regionala och lokala bytespunkter är av stor betydelse för kollektivtrafikens konkurrenskraft och behöver därför byggas ut.

torsdag 7 juli 2016

80 000 nya jobb med förlängd Roslagsbana till Arlanda

Stockholmsregionen växer och utvecklas snabbare än någonsin. Det ställer krav på bostäder, samhällsservice och inte minst förutsättningar för ett fungerande näringsliv. Därför lyfter Stockholm Nordost frågan om förlängd Roslagsbana i Almedalen 2016.

I och med Sverigeförhandlingen kopplas Roslagsbanan framöver ihop med Stockholms centralstation. Genom en framtida förlängning till Arlanda så blir arbetsmarknadsregionen ännu större och kopplingen blir också internationell.

Detta är något som enligt planerna kommer att skapa möjligheter till 80 000 nya jobb i nordostregionen framöver, vilket också diskuterades på det välbesökta seminariet under tisdagen. Infrastruktur för bra kommunikationer är något som är avgörande och Pär Isaksson, kommunikationschef på Bombardier lyfte fram vikten av att tänka långsiktigt:

- Nu när Stockholmsförhandlingen med den stora utbyggnaden av tunnelbanans kapacitet håller på att bli verklighet kan det verka som att en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda ligger väldigt långt bort, men man ska komma ihåg att kapaciteten i infrastrukturen ofta överskattas och användningen nästan alltid blir större än man räknat på.