lördag 12 november 2016

Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029

Stockholm Nordost har skickat ett remissvar till länstyrelsen i arbetet med ny länsplan för transportinfrastrukturen.

En hållbar tillväxt av bostäder, befolkning, stadsstruktur, regional stadskärna och näringsliv förutsätter effektiva transporter. Kommunerna inom Stockholm Nordost har som målsättning att nordostsektorns växande arbets- och bostadsmarknader ska knytas samman med övriga Stockholmsregionen genom en kraftigt förbättrad transportinfrastruktur, där ett regionalt kapacitetsstarkt spårsystem ökar förutsättningarna för en hållbar utveckling av resandet.

Kommunerna i Stockholm Nordost verkar därför gemensamt för:
  • ökad tillgänglighet i Nordostsektorns transportsystem
  • ökad kapacitet i Nordostsektorns transportsystem
  • en ökad kollektivtrafikandel och minskad belastning på vägtrafiknätet för att begränsa klimatpåverkande utsläpp och reducera buller och partiklar i belastade stråk, främst E18 genom Danderyd och Täby.
Kommunerna inom Stockholm Nordost vill särskillt understryka nödvändigheten av att staten tar ett ökat sammanvägt ansvar för kapacitetsförstärkning och utbyggnad av transportsysteme, främst en utbyggnad av den spårburna kollektivtrafiken inom Stockholms län. Läs hela yttrandet