Gemensam vision

Gemensam vision 

Kommunerna i Stockholm Nordost har en gemensam vision. 

Nordostsektorn är en betydande del av Stockholmsregionen. Nuvarande och framtida invånare lever, bor och arbetar i attraktiva och varierade miljöer och har tillgång till ett differentierat näringsliv. 

Vi sex kommuner – var och en, gemensamt och i samverkan med andra aktörer – tar vårt ansvar för att skapa förutsättningar för utvecklingen i Stockholmsregionen som en ledande tillväxt- och kunskapsregion, till nytta för invånare och näringsliv. 

Vi skapar förutsättningar för nya invånare och nya arbetstillfällen samt att Täby centrum – Arninge utvecklas till en gemensam regional stadskärna. Det förutsätter att människor, företag och andra verksamheter har goda förbindelser på väg, spår, vatten, i luften och digitalt.

Ökad tillgänglighet är en grundförutsättning 

Ökad tillgänglighet knyter Nordostsektorn till viktiga målpunkter i regionen, nationen och världen. I ett första steg kopplas Roslagsbanan till centrala Stockholm och Arlanda/Märsta.

Ny kapacitet i transportsystemet – lösning för framtiden  

På längre sikt behövs ytterligare kapacitet i det regionala transportsystemet som berör Nordostsektorn.

Den gemensamma visionen handlar om att
  • bygga vidare på och utveckla goda och varierade miljöer samt att ta till var lägen nära kollektivtrafik 
  • knyta samman de sex kommunernas bostads- och arbetsmarknader med varandra och med övriga regionen, och vidare, så att fler kan välja att resa hållbart och belastningen i vägtrafiknätet minskar
  • erbjuda företag goda möjlighet att etablera sig och utvecklas liksom fler arbetstillfällen och karriärmöjligheter
  • ge Täby regionala stadskärna förutsättningar att utvecklas till en attraktiv plats och knutpunkt som stimulerar ekonomisk tillväxt - till nytta för alla som lever och verkar i kommuner i Stockholm Nordost och i regionen som helhet. 

Ladda ned Visionen för Stockholm Nordost 2040

Visionen är antagen i respektive kommuns fullmäktige under våren 2012. Den är en politiskt blocköverskridande överenskommelse som riktar sig till nuvarande och framtida invånare och näringsliv samt till regionala och nationella myndigheter.